Algemene voorwaarden

Artikel 1

1.1 | Deze Algemene Voorwaarden behoren bij de huurovereenkomst van RS Carwash B.V. (hierna RS Opslagboxen).

1.2 | Voorzover enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met de tussen partijen gesloten huurovereenkomst prevaleert de bepaling in de huurovereenkomst.

1.3 | Voorzover enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling blijft die strijdige bepaling buiten toepassing. Voor het overige blijven deze voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 2

2.1 | De in gebruik gegeven ruimte is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als opslagruimte. Ieder ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. Het zal Gebruiker slechts zijn toegestaan de ruimte te betreden voor het plaatsen dan wel verwijderen van goederen.

2.2 | Gebruiker heeft toegang tot het gehuurde zeven dagen per week gedurende de normale openingstijden zoals die door RS Opslagboxen worden vastgesteld. Het staat RS Opslagboxen vrij om van de vastgestelde openingstijden af te wijken en/of deze aan te passen. Een aanpassing van openingstijden zal nimmer tot aanpassing van de overeengekomen prijs leiden.

2.3 | Het is Gebruiker niet toegestaan de ruimte geheel of ten dele aan anderen in gebruik te geven tenzij daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming door RS Opslagboxen is gegeven.

2.4 | Het is Gebruiker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RS Opslagboxen: – elektrische toestellen aan te sluiten of te gebruiken; – het gehuurde te gebruiken als werkplaats; – zaken aard- of nagelvast in of aan het gehuurde aan te brengen; – gaten te boren of anderszins bevestigingen aan de wanden of deuren aan te brengen; – enige commerciële activiteit in of vanuit het gehuurde te ontplooien; – het gehuurde te gebruiken of anderszins te doen voorstellen als vestigingsadres.

2.5 | Het is Gebruiker verboden om in de in gebruik gegeven opslagruimte de navolgende goederen op te slaan: – enig toxisch, ontvlambaar, aan bederf onderhevig of anderszins gevaarlijk materiaal; – levende have; – geld, juwelen, kunstvoorwerpen of anderszins kostbare voorwerpen zonder RS Opslagboxen hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

2.6 | Gebruiker zal zich te allen tijde houden aan de aanwijzingen zoals die door of namens RS Opslagboxen worden gegeven ten aanzien van het gebruik van de ruimte.

2.7 | Gebruiker zal afval zelf afvoeren volgens de daartoe geldende regels. Het is Gebruiker niet toegestaan afval of anderszins overtollige zaken in of rond het RS Opslagboxen gebouw achter te laten, op straffe van een boete van minimaal €25,-

 

Artikel 3

3.1 | Gebruiker verklaart uitdrukkelijk dat de door hem ter beschikking gestelde ruimte zich in een goede toestand bevindt, dat er geen zichtbare beschadigingen waarneembaar waren aan en in de ruimte en dat de ruimte leeg en bezemschoon aan Gebruiker ter beschikking is gesteld.

3.2 | Gebruiker is verplicht het verzekeren van de inboedel die opgeslagen is bij RS Opslagboxen

3.3 | Het staat RS Opslagboxen vrij om naar eigen inzicht de inrichting van de in gebruik gegeven ruimte en haar omgeving te wijzigen. Ook staat het RS Opslagboxen vrij om reclameaanduidingen in de ruimste zin van het woord aan en op de ruimte en haar omgeving aan te brengen.

3.4 | Het staat RS Opslagboxen vrij om een andere dan de in eerste instantie ter beschikking gestelde ruimte aan Gebruiker ter beschikking te stellen zonder dat Gebruiker enig recht op korting op de overeengekomen prijs toekomt.

3.5 | Gebruiker mag in het gehuurde niets aanbrengen, veranderen of wegbreken, ook niet aan de daartoe behorende leidingen en lozingen.

3.6 | Gebruiker dient de in gebruik gegeven ruimte op zodanige wijze te gebruiken, dat daardoor geen overlast voor de andere Gebruikers van RS Opslagboxen ontstaat.

3.7 | In het geval dat schade wordt geconstateerd in of aan de in gebruik gegeven opslagruimte wordt deze schade vermoedt te zijn veroorzaakt door Gebruiker, zulks behoudens tegenbewijs. RS Opslagboxen heeft het recht deze schade te (laten) repareren voor rekening van Gebruiker. Gebruiker dient de kosten die terzake van de reparatie zijn gemaakt binnen 10 dagen na opgave door RS Opslagboxen zonder enige korting of compensatie te voldoen.

3.8 | Gebruiker zal de ruimte na ommekomst van deze overeenkomst weer aan RS Opslagboxen ter beschikking stellen op de wijze waarop het Gebruiker ter beschikking is gesteld, te weten in goede staat, schadevrij, bezemschoon en vrij van slot(en). Indien de opslagruimte niet in bovengenoemde staat wordt opgeleverd, verbeurt Gebruiker een boete van tenminste € 100,-.

3.9 | Alle zaken die na ommekomst van deze overeenkomst door Gebruiker zijn achtergelaten, zullen in eigendom aan RS Opslagboxen toebehoren, zulks onverminderd het recht van RS Opslagboxen om deze zaken voor rekening van de Gebruiker te (laten) verwijderen.

3.10 | Indien Gebruiker gedurende de looptijd van deze overeenkomst, of na ommekomst daarvan de ruimte niet in goede staat van onderhoud en schoon houdt, staat het RS Opslagboxen vrij de in gebruik gegeven ruimte zelf te onderhouden dan wel schoon te maken, waarbij de kosten die daarmee gepaard gaan voor rekening van Gebruiker zullen zijn.

 

Artikel 4

4.1 | RS Opslagboxen is jegens Gebruiker niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken van de in gebruik gegeven ruimte. RS Opslagboxen is niet aansprakelijk voor verlies diefstal of beschadiging van zaken die door of ten behoeve van Gebruiker in de ter beschikking gestelde ruimte zijn opgeslagen.

4.2 | Gebruiker vrijwaart RS Opslagboxen terzake van alle aanspraken van derden terzake schade aan zich in het gehuurde bevindende zaken c.q. letsel aan personen, toegebracht als gevolg van gebreken als in 4.1 omschreven.

4.3 | Voorts is RS Opslagboxen ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van belemmering in of verhindering van de levering van warmte, warm/koud water en gas en elektriciteit en evenmin voor het niet, slechts gedeeltelijk of verkeerd verricht worden van de in dit lid bedoelde leveranties en diensten.

4.4 | RS Opslagboxen is niet aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker of diens eigendommen door weersomstandigheden, lekkage, diefstal en brand- of dergelijke voorvallen.

 

Artikel 5

5.1 | RS Opslagboxen zal de ruimte in goede staat van onderhoud houden voorzover die verplichting op grond van wettelijke bepalingen op haar rust. Gebruiker is verplicht om eventuele onderhoudsgebreken direct en schriftelijk aan RS Opslagboxen te melden.

5.2 | Gebruiker dient alle maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het perceel of eigendommen van derden.

5.3 | Gebruiker is verplicht om tijdig schriftelijk melding te maken van dreigende of reeds ontstane schade aan de in gebruik gegeven ruimte of aan de onroerende zaak waarvan deze ruimte deel uit maakt.

5.4 | Indien RS Opslagboxen een onderzoek wil doen instellen naar wenselijkheid om reparaties te verrichten, is Gebruiker verplicht aan RS Opslagboxen en/of diens gemachtigde zo spoedig mogelijk toegang tot de in gebruik gegeven ruimte te verlenen en tot het voorgenomen onderzoek in staat te stellen zonder daarbij voorwaarden te stellen.

5.5 | Indien er naar het oordeel van RS Opslagboxen reparaties of andere werkzaamheden dienen te worden verricht, is Gebruiker verplicht de daartoe benodigde personen in de ter beschikking gestelde ruimte toe te laten en die reparaties of andere werkzaamheden te gedogen, zonder dat daarvoor schadevergoeding of vermindering van de prijs kan worden gevorderd. Zulks geldt niet alleen voor reparaties of andere werkzaamheden maar ook voor renovaties of wijzigingen in of rond de in gebruik gegeven ruimte.

5.6 | RS Opslagboxen heeft ten allen tijde het recht zich de toegang tot de in gebruik gegeven ruimte te verschaffen. RS Opslagboxen zal ook toegang tot de in gebruik gegeven ruimte verschaffen aan o.a. politie en justitie; brandweer en douane indien zij daartoe verzoeken. Van het verschaffen van toegang zal door RS Opslagboxen –zo mogelijk- vooraf melding worden gedaan. Indien zulks niet mogelijk is zal RS Opslagboxen achteraf aan Gebruiker laten weten dat zij aan zichzelf of derden toegang heeft verschaft.

5.7 | Gebruiker zal de gedaante of inrichting van de in gebruik gegeven ruimte gedurende de looptijd van de overeenkomst niet wijzigen.

5.8 | Indien zich in de in gebruik gegeven ruimte een calamiteit voordoet en de huurder kan niet tijdig ter plaatse zijn, heeft RS Opslagboxen het recht het slot te verwijderen en de in het gehuurde bevindende zaken veilig te stellen.

 

Artikel 6

6.1 | Indien Gebruiker na sommatie, gedurende acht dagen nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, het huishoudelijk reglement, de huurovereenkomst, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of deze Algemene Voorwaarden op hem rust, verbeurt Gebruiker aan RS Opslagboxen zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst een niet voor matiging vatbare boete van € 100,- voor elke dag dat Gebruiker nog in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, onverminderd het recht van RS Opslagboxen daarnaast aanspraak te maken op vergoeding van schade, kosten en rentederving.

6.2 | Kosten, zowel in als buiten rechte veroorzaakt door overtreding door Gebruiker van één van de bepalingen van deze overeenkomst zijn voor rekening van Gebruiker, die verplicht is deze kosten op eerste aanmaning van RS Opslagboxen te voldoen. De ten laste van Gebruiker komende buitengerechtelijke incassokosten worden in geval van niet-nakoming van de betalingsverplichting door partijen vastgesteld op ten minste 15% van de onbetaalde som met een minimum van € 100,-.

6.3 | In geval van niet of niet-tijdige betaling zal RS Opslagboxen gerechtigd zijn, zonder dat sommatie en/of ingebrekestelling zal zijn vereist, rente in rekening te brengen tot een percentage, gevormd door het percentage van de wettelijke rente, te verhogen met twee, per maand of gedeelte van de maand over de achterstallige betalingen zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6.2.

6.4 | In geval de Gebruiker (één van) zijn verplichtingen niet of niet correct nakomt, zoals enige betalingsachterstand, zal het RS Opslagboxen vrijstaan Gebruiker de toegang tot het Selfstorage gebouw te ontzeggen tot het moment waarop de Gebruiker weer volledig voldoet aan al zijn verplichtigingen, zoals het voldoen van de volledige betalingsachterstand inclusief rente en kosten.

6.5 | Als de Gebruiker nalatig is of blijft in de nakoming van enige verplichting die op hem rust ingevolge de wet, het huishoudelijk reglement, de huurovereenkomst, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of deze Algemene Voorwaarden, heeft RS Opslagboxen de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden, dan wel anderszins te (doen) eindigen met vordering van schadevergoeding, alsmede ontruiming.

 

Artikel 7

7.1 | Gebruiker dient RS Opslagboxen schriftelijk te informeren indien adres en/of bankrekeningnummer wijzigt. Zolang een wijziging in de adresgegevens RS Opslagboxen niet heeft bereikt, zal RS Opslagboxen iedere mededeling of rechtshandeling rechtsgeldig aan het op de overeenkomst vermeldde adres kunnen doen. Dit geldt ook voor het (laten) uitbrengen van exploten.